ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'סב

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוה"ר משה יהודא שי' הכהן

שלום וברכה!

לקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה לאחל לכת"ר ולכל ב"ב שיחיו שיחוגו אותו בכשרות ובשמחה מתוך חירות אמיתי כדרז"ל חירות מיצה"ר אשר במילא יהי' זה ג"כ חירות מדאגות הן ברוחניות והן בגשמיות, וכמבואר ברמב"ם שזהו הענין דימות המשיח, עיין שם הלכות תשובה ספ"ט וסוף הלכות מלכים. וידוע אשר יציאת מצרים [שמעוררים הענין עוד הפעם בפרט בימי חג הפסח בכל שנה ושנה, וכמובא בשם האריז"ל בספר לב דוד להחיד"א שזהו פירוש והימים האלה נזכרים (ואז הם) נעשים], ויצימ"צ ה"ז הכנה לזמן דביאת המשיח וכמ"ש כימי צאתך מאמ"צ אראנו נפלאות, [ועיין גם במשנה ספ"ג דגיטין בודקין את היין וכו' ובהוצאת סמדר כו'].

בברכת החג.

ב'סב

מוה"ר משה יהודא שי': בלאו.

חירות: ראה גם אגרת שלאח"ז, ובהנסמן בהערות שם.