ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'סה

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוה"ר דוד מאיר שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ד אדר וכן הקודם לו, וכבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וואס דארפן מיר זיך מישען אין בעלבתישקייט, עלינו להתחזק בעניני תורה ומצות ובדרך ממילא יתוקנו הענינים פון וועלט בעלבתישקייט, וידוע ג"כ מרז"ל גיטין ז' ע"א, השכם והערב עליהם לבית המדרש כו', (ביאור ע"ד החסידות, בתו"א לב, א).

ולקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה לאחל לו ולב"ב שיחיו שיחוגו אותו בכשרות ובשמחה מתוך חירות אמיתי, ומצו"פ מ"ש לאחד בזה, ובא במכ' כללי.

בברכת החג.

ב'סה

מוה"ר דוד מאיר: שולמן. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתקלה, ובהנסמן בהערות שם.

לאחד.. כללי: ראה גם לעיל אגרת ב'סג, ובהערות שם.