ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'סו

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע אשר היום ג' ניסן נתמלאו לו טו"ב שנה. הנה יה"ר מהשי"ת שיגדל בגו"ר גם יחד ויהי' חסיד ירא שמים ולמדן מתאים לכוונה האמיתית, והוריו שיחיו ירוו ממנו ומשאר ילידיהם שיחיו רוב נחת חסידותי.

ידוע הנמצא בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר מהנכון לקבל איזה זהירות נוספת בראש השנה, ויש ללמוד מזה ג"כ על ראש השנה הפרטי בזמן הפרטי דכל אחד, היינו יום ההולדת שאז מתחלת שנה חדשה הפרטית לקבל על עצמו איזה זהירות נוספת, ויש להתחיל בזה בהוספת שיעור בדא"ח.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

נ"ב: בנוגע לשאלתו איך להפטר מח"ן ר"ל. הנה לכל לראש צריך להסיח דעת מזה לגמרי, היינו אפילו מהמחשבה בתיקון הדבר, ולהוסיף באותיות התורה והתפילה - בדבור - וכן שיהיו חקוקים בזכרונו איזה פרקים משנה ואיזה פרקים תניא אשר אז נמצאים עמו בתמידות וכמבואר בלקו"ת ס"פ קדושים.

ב'סו

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 543 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

פחות או יותר: ומתאים להחוזק ועומק הנדרשים בהרגש ומצב רוח הבאים על ידי הזכרון - הוא אופן חיוב הזכרון, אם רק בלב (במחשבה) או גם בפה ובמעשה. - לכמה דעות בזה מחולק ג"כ חיוב זכרון יציאת מצרים בכל השנה אשר דיו במחשבה, משא"כ בליל פסח (ראה שאגת ארי' סו"ס יג. מנחת חנוך מ' כא. שד"ח כללים ז, יג. ואכ"מ).

ורוח.. רוח: זהר ח"ב קסב, ב. תורה אור לח, ד. אוה"ת [חנוכה] רפו, א.

וכדרז"ל: הרמ"ז בס' תקון שובבים הובא בספר לב דוד פכ"ט. - והזמן מצד עצמו מסוגל לזה, וכמו שהאריך בלב דוד שם. וידועה ג"כ הראי' ממשנה ספ"ג דגטין: בודקין את היין כו' ובהוצאת סמדר כו'.

לראות עצמו.. ממאסר הגוף: רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ז ה"ו. תניא פמ"ז.

חירות.. מן היסורים: זהר ח"ב קיד, א. עירובין נד, א. שמ"ר פמ"א, ז.

יציאת מצרים ברוחניות: ראה ד"ה בכל דור - לכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - (ס' המאמרים - אידית).

בעזר הקב"ה.. עסק התורה: סוכה נב, ב. תניא פמ"ו. קדושין ל, ב.