ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'סח

ב"ה, י"א ניסן, תשי"ג

... במענה על שאלתו אודות ברכת החמה, הנה בדעתי וכדעת רוב המכריע של האחרונים, לברכה בעזה"י ובנוסח - עושה מעשה בראשית (ולא עושה בראשית) כיון שכן הוא דעת רבינו הזקן בענין ברכת הרעמים וכמ"ש בברכת הנהנין.

ב'סח

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 187 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. והיא אל מוה"ר אלי' חיים שי' רויטבלאט.