ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'סט

ב"ה, י"א ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

מחות' הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

ענף עץ

אבות מוה"ר אברהם יהודא שי'

שלום וברכה!

זה זמן רב לא קבלתי מכת"ר שי' כל מכתבים, ובטח הוא כמנהג הנהוג בין אנ"ש שי' זה מכבר, שכאשר הכל שלום אין מודיעים, ויה"ר מהשי"ת אשר תהי' הטובה בריבוי וכו' וכלשון רז"ל סוף אסתר רבה בכל המדריגות הנמנים שם, ובכ"ז יכתוב מזמן לזמן להודיע טובות איש לרעהו.

בהזדמנות זו נעים לי להביע תודתי תודתינו בעד השתתפותו ועזרתו בעסקנות חב"ד באה"ק ת"ו בכלל ולהנהלת הרשת דאהלי"י בפרט, ובודאי למותר לבקשו להמשיך בזה גם על להבא, כי כנ"ל זה לא רק תודתי אלא תודתינו היינו גם שלו, וע"ד מאמר התנא שישו בני מעי.

ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר ושמח.

ולקיום היעוד המקווה - כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולתנו האמיתית והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.

ב'סט

מוה"ר אברהם יהודא: חן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תרצט, ובהנסמן בהערות שם.

כמנהג הנהוג: ראה לעיל אגרת א'תתקמג.