ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'עא

ב"ה, י"א ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' עוסק בצ"צ

מוה"ר נחום שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו שואל דעתי אודות העתקתו לארצוה"ב.

ולפלא שהוא בגדר שאלה אצלו, כי הרי ידוע מכבר דעתי בכלל שאיני מבין ואיני גורס הבהלה בהעתקה וברובא דרובא גם ההעתקה עצמה, ובפרט בנוגע לאיש אשר זכה שההשגחה העליונה בחרה בו לקרב את לבן של בני ישראל לאביהם שבשמים ע"י המאור שבתורה זוהי תורת החסידות דרכי' והנהגותי' וגם הזמין לו את זה שתהי' פרנסתו בגשמיות ביחד עם פרנסתו ברוחניות, שבמילא ברור הדבר לדעתי שזהו הצנור שלו ושל כל ב"ב שיחיו שעי"ז יקבלו כל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות, ובלבד שיעמוד חזק על משמרתו למלאות תפקידו כדבעי עד כמה שתלוי בו, אבל גם זה מספיק כי לפום גמלא שיחנא.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

ב'עא

מוה"ר נחום: לבקובסקי.

ידוע מכבר דעתי: ראה לעיל אגרת א'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.