ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'פא

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרבני הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יחזקאל שי'

שלום וברכה!

בת"ח קבלתי את התשורה הספר שבחי כהן כתר תורה שי"ל על ידו, וגודל הזכות אשר בזה אין די באר, ומבואר בכ"מ עד כמה נתגעגע דוד המלך ע"ה וכמ"ש אגורה באהלך עולמים וגו' ובמילא מובן אשר עי"ז ממשיכים תוספת ברכה והצלחה ע"י התעוררות רחמים מהמחבר לכל המצטרך להמו"ל ולכל ב"ב שיחיו. לדכוותי' בטח האריכות בזה אך למותר.

ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר ושמח.

ולקיום היעוד המקווה, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולתנו האמיתית והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.

ב'פא

מוה"ר יחזקאל שי': בעסער.

ומבואר בכ"מ: ראה לעיל ח"ב אגרות קצג. רה.