ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'פג

ב"ה, י"ג בחודש הגאולה, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

שלמא רבא להאי גברא רבא הרה"ג והרה"ח

וו"ח אי"א

איש חי רב פעלים בר אוריין ובר אבהן

ומרא דעובדין

טבין בנש"ק וכו' כבוד הדרת גאונו מוהר"ר

ישראל

שליט"א אביחצירא

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבו וגם שמחתי לקבל פ"ש מכהדר"ג שליט"א על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור וכו' וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שי' גורודצקי, ובעיקר שמחתי לשמוע מפי הרבא"ג שי' כי [אין] לכת"ר כל תרעומות עלי ואפילו לא טינא בלב שאין כוונתי אלא לטובה. ולדעתי צריך כל אחד ומחויב בזכותא דא להקדיש כוחותיו לטובת הכלל ולא לישב בדד, וכמובא באגרת הידועה של ר' שרירא גאון, אשר כשבא רב לבבל והגיע למקום תורה לא קבע שם מושבו אלא אדרבה הלך למקום שאין בו תורה והקדיש כוחותיו לגדור גדר בבקעה אשר מצא.

ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח, ולקיום היעוד המקווה - כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולתנו האמיתית והשלימה בימיו ובימינו על ידי משיח צדקנו.

בכבוד רב ובברכת החג.

מוסג"פ העתק מכתב כללי מענינא דיומא.

ב'פג

שלמא.. אביחצירא: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'שע. א'תצט.

כוונתי: לעיל שם אגרת א'תצט.

כשבא רב לבבל: ראה גם לעיל אגרת ב'עט.