ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'פה

ב"ה, י"ד ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

... אתענין לדעת מסיפורי התלמידים שי' שביקרו כאן בחזירתם להישיבה במאנטרעאל, ובעיקר מה שסיפרו להחברים שלהם, שלאחר ככלות הכל, אפשר שכ"ז ישאר עליהם בדרך מקיף ורק בהשתדלות תלוי הדבר שהענין יתקבל בפנימיות לטוב להם לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, ומתאים למהות התלמידים הנה עליו להסביר להתלמידים אם בדבור עם כל אחד בפני עצמו, שאז יכול לדבר נאהענטער או שאדרבה עם כולם ביחד שאז אפשר לדבר שארפער כיון שאין מבליטים איש אחד אלא מדברים עם רבים.

ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר ושמח.

ולקיום היעוד המקווה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולתנו האמיתית והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.

ב'פה

מוה"ר מנחם זאב שי: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד א'קמט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'רכז.