ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'פו

ב"ה, כ"ג ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו המודיע שקבל רשיון לנהגות, ויה"ר מהשי"ת שיזמין לו פרנסתו בהרחבה וירבה בקביעות עתים בתורת הנגלה ובתורת החסידות מתוך מנוחה ובמילא ינהג את גופו ואת נה"ב שיתאימו להכוונה וכפי המבואר בתורת החסידות בארוכה.

בברכה לפרנסה בגשמיות וברוחניות.

ב'פו

נהגות.. ינהג את גופו: ראה גם לעיל אגרת א'תתצא.