ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'צ

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת חברת קופת בחורים דישיבת תומכי

תמימים

ליובאוויטש

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם ובו תאור עבודתם ודו"ח, ויה"ר מהשי"ת אשר יצליחו בעבודתם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מה שמפליא הוא שמוסד הקשור עם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנה יצמצם כ"כ הוצאתו שלא תהי' יותר על ההכנסה, וכמדומה לי שזהו המוסד היחידי בד' אמות של ליובאוויטש המתנהג ככה. לא הייתי מתערב בזה לולי החשש שיש אצלי, שמפני שיטה זו לא להרבות ההוצאה על ההכנסה, מצמצמים בעבודתם גם במקום נחיצות בה, ובודאי למותר לעוררם ע"ד מדת הבטחון בכלל, ולא באתי בזה אלא בהערה ובהארה שכדאי להשתמש במדת הבטחון גם בענין פרטי זה ולהיות רואים אשר אם יגדילו ההוצאה לפ"ע, הרי בודאי יומצא להם מקורי הכנסה יותר גדולים, ואפשר אדרבה זהו הדרך, וכמבואר בחסידות בהחילוק דאברים וכלים, אשר אברים הם לא רק מקבלים החיות אלא גם ממשיכים החיות, אשר מזה מובן שכשיגדילו צנורי האברים ממשיכים חיות יותר גדול.

ובהתאם לכל הנ"ל שיהי' האמצעים להשתמש בהם במקום ובמקרה של דעפיציט, הרי מוסג"פ גמ"ח מאחת הקופות אשר אצלי בסך מאתיים שקל, ובמילא הרי יש בידם להגדיל ההוצאה תומ"י עכ"פ במאתיים שקל יותר מההכנסה.

בברכה לכל המתעסקים בקופה זו המשתתפים והמסייעים בידם, אשר השי"ת יזכה את בית חב"ד שיוכרחו לנתינת גמ"ח לא מפני ההכרח בגשמיות אלא רק כדי להיות עי"ז מרכבה לספירת חסד דאצילות וכמסופר בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר (תש"א).

בברכת הצלחה וכ"ט.

ב'צ

גמ"ח.. מרכבה: ראה גם לעיל אגרת ב'כו.