ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'צא

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ד ניסן, אשר למחרתו כ"ה ניסן בדעתו לעשות התספורת של בנו... שי'.

והנה אם כבר עשה מעשה הרי בודאי יהי' בשעה טובה ומוצלחת, אבל באם לאו (וכן הוא הנכון כיון שאין גוזזים שערות בימי הספירה, ובמילא היתה תמי' קצת בעיני על הסברא לעשות כנ"ל) יעשה זה בל"ג בעומר הבע"ל, ובכל אופן בין כך ובין כך הנה כנ"ל יהי' בשעה טובה ומוצלחת ויגדלו ביחד עם זוגתו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הצלחה בעסקנותו בשדה החינוך במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר צי"ע נשיא ישראל.

בברכת מז"ט.