ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'צד

ב"ה, ה' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מעש"ק העבר, ולפלא שאינו מאשר קבלת מכתבי בברכת חג הפסח, ואולי נתאחר בדרכו.

ובמה דשאילנא קדמיכון:

א) בנוגע להנתוח של קאטארעק ואשר הרופאים מאיצים לעשות, הנה כותב "שהרופאים" לשון רבים, הרי בודאי עכ"פ שנים מומחים בכללם, ובמילא אין מה להרהר בזה - איבערטראכטען - כי נתוחים כאלו כבר נעשו דבר הרגיל ביותר, וידוע למדי הזהירות הצריכה בזה, ומזה מובן ג"כ שלכאורה אין כדאית הנסיעה למדינה אחרת בשביל זה ומפני כמה טעמים. ובאיזה רופא יבחר, הנה ידוע סיפור ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שבברית מילה של אחד מנכדי הצ"צ שהי' בחיי הצ"צ, ושאלו את הצ"צ באיזה מוהל לבחור, אם זה הבא בשנים ויודע הכוונות וכו' או את הצעיר אבל פשוט הוא ביותר, וענה הצ"צ שיקחו את הצעיר, כי העיקר הוא הבפו"מ, והשי"ת ישלח דברו וירפאהו ע"י איש פלוני רפו"ש...

ד) מה שמזכיר שא' מאנ"ש ישב ויעתיק מהביכלעך, הנה זה מכבר כשנודעתי ע"ד הביכלעך בקשתי את אנ"ש שאם יש אפשריות לברר תוכן הביכלעך שיתעסקו בזה ויערכו מפתחות, ואולי לזה כוונת כת"ר שי'.

בברכה לבריאות הנכונה המחכה לבשו"ט.

ב'צד

מכבר.. בקשתי: ראה לעיל ח"ו אגרות א'תרצט. א'תשמט.