ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'צו

ב"ה, ה' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח אייר ומכתב הקודם לו ודיו"ד ניסן, ות"ח על הבשו"ט שהלימודים הם בסדר והתלמידים לומדים כדבעי, והשי"ת יצליחם ויצליחו לראות פרי טוב בעמלו מתאים לרצון ולברכת נשיאינו הק' נשיאי ישראל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש כל' הת' שיחיו.

ת"ח על רשימת הת' חוזרי דא"ח ברבים. וחבל שהחזרה היא פ"א בכמה

שבתות, - ובטח ניצלו ימי חה"פ שהם בביתם שיחזרו בסביבה החדשה.

בענין שילמדו אחדים מהת' אומנות שו"ב, מפני מצבם וכשרונם המתאים לזה - אם כן הוא דעת ההנהלה, על אתר, נכון הוא, ובלבד שיהי' אצלם גם שיעור בגפ"ת...

הוספת זמן לימוד דא"ח של הת' ממרוקו - נכון הוא במאד, אבל צ"ל: א) הוספה לפי ערך בכמות. ב) שתבוא באתדל"ת של הת'. וע"י קנאת סופרים בטח יש לסדר זה.

ב'צו

מוהרנ"ן: מוה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתקמד, ובהנסמן בהערות שם.

חוזרי דא"ח: ראה לעיל אגרת א'תתקע.