ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'צח

ב"ה, ו' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר ירחמיאל

שי' שו"ב

שלום וברכה!

... מ"ש ע"ד המנהג שלא לגלח שערות הבן עד מלאת לו שלש שנים. הנה ימצא זה בסו"ס שבעים תמרים (מסיק שם דתספורת ראשונה של קטן חנוך מצוה היא. ועפמש"כ בבאה"ט ושע"ת סתקל"א) וכן מובא זה בסידור מהרי"ד לבן בנו של אדמו"ר הצמח צדק (ומבאר שם ג"כ הענינים ע"פ תורת החסידות). וכן שמעתי כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר - ומועתק לקמן קטע מכתבו בנוגע לההנהגה אז. ובמילא נכון במאד שגם הוא יקיים את זה. וכבר ידוע הפסק אשר מנהג ישראל תורה היא. ועיין ג"כ ברמב"ם ריש הלכות ממרים, דמשמע שם שהמנהג שנתקבל בכל ישראל, הרי נכנס בגדר דעשה ולא תעשה דאורייתא. וראה חו"מ סכ"ה ובאורים ס"ק כ"ב. הל' ת"ת לאדה"ז רפ"ב.

בס' כתר שם טוב (להרב גאגין) ע' תקצ"א כותב שבא"י נוהגים כנ"ל במלאות להנער ארבע שנים! ואולי הוא טה"ד וצ"ל ג' שנים.

בברכה המחכה לבשו"ט.

ב'צח

מוה"ר ירחמיאל: גראדמאן, פיטסבורג.

בסידור מהרי"ד: נעתק גם בקובץ יגדיל תורה נ. י. חוב' מח ע' רסו, וראה שם ע' רסג-ז-.

קטע מכתבו: ראה לעיל אגרת א'תתקפ, ובהנסמן בהערות שם.