ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קב

ב"ה, י"ב אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתביו מכ"ה וכ"ח ניסן, ובטח קבל בינתים מכתבי בברכת החג, אף שאינו מזכיר עד"ז במכתביו הנ"ל.

ב) מ"ש בענין הצלת ילדים מהמיסיאן, הנה לא לזה היתה כוונתי שיצילו במקום אחד ילד או שנים ובמקום השני על דרך זה, ואח"כ יסדרום אצל אנשים פרטים, אף שגודל הענין גם באופן כזה הוא עד אין שיעור והמקיים נפש אחת מישראל כאלו עולם מלא קיים, אבל אחכ"ז הנה הצעתי היתה אודות עבודה מסודרה והקמת מוסד בית חינוך לילדים שצ"ל עכ"פ מ-נ ילדים או ילדות, מנהל מתאים, מורים כו'. מובן שאין הכרח להתחיל תיכף בארבעים ילדים, ואפשר להיות גם בעשרה, אבל בכל אופן לא באופן הנ"ל שכותב. ונוסף על ענין הצלת הילדים מצ"ע, הנה הי' זה ג"כ מקום פרנסה בשביל מנהל, מורים כו'. וכמו שבגוף האדם שבריאות אבר אחד הרי זה פועל תוקף בשאר האברים, הרי גם בזה אפשר הי' לקוות ע"י מוסד זה תוספת תוקף גם בשאר המוסדות, ובפרט שהבטיח לי מר קול שי' אם יהי' מוסד מתאים, יתנו רוב תקציבו מהמשרדים השונים...

נהניתי ממ"ש שפגש את מר שז"ר כשהי' קונה ספר מכתבי רבינו הזקן שי"ל זה עתה, וכן משיחתו אתו עמו, וידוע המשל ע"ז שכשיש גחלת עם ניצוץ קטן, ומפיחים עליו רוח, הרי מחזקים את הניצוץ ומגדלים אותו, ועד"ז הוא כשמדברים עם איש שאפשר שמפני כמה סיבות הניצוץ בנפשו אינו בוער באש מתלקחת, וע"י הפחת רוח חיים, מסייעים בידו לחזק את הניצוץ ולהגדילו, ואין אתנו יודע אפשריות התוצאות והתועלת שיהי' מזה...

התהלים יהל אור זה עתה נתקבל.

בברכה.

מצו"פ הקונטרס שהו"ל לל"ג בעומר אשר בטח יזכה בו את הרבים.

ב'קב

הצלת ילדים מהמיסיאן: ראה לעיל אגרת א'תתקפה.