ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קז

ב"ה, י"ג אייר, תשי"ג

ברוקלין.

הרב הגאון והרה"ח אי"א נו"נ צמ"ס עוסק

בצ"צ כו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

... בנוגע למ"ש בעניני החינוך. הנה:

א) בודאי לא היתה כוונתי, שכל החינוך ימסר לאנשים דתים, אלא רק אלו הבת"ס של זרמים הדתים.

ב) כן לא היתה כוונתי שהחינוך ימסר לאנשים בלתי ידועים, אלא שאדרבה, יתעסקו בזה דוקא מומחים לחינוך. ועוד יותר, שיוכלו להיות גם אלו האנשים שהתעסקו עד עתה, אלא שיפרידו בינם ובין המפלגה, שלא יהי' להחינוך כל שייכות עם ענינים פולטיים. שבזה סרו הקישוים שמזכיר כת"ר שי' במכתבו.

ג) מה ששמע ממר גלמן שי' - שנושא שיחתינו הי' החילוק שבין בתי ספר חב"ד והמזרחי בנדון הנ"ל, הנה פלא הדבר בעיני למאד, כיון שלא על מדוכה זו ישבנו כלל וכלל. וטענתי היתה - בתוכן ונוסח העתק מכתבי שנשלח לכת"ר, אשר מובן שאין לזה כל שייכות לבתי ספר ההולכים בזרם בלתי מפלגתי (של חב"ד).

ד) מצו"פ הקונטרס שהו"ל לל"ג בעומר הבע"ל.

ב'קז

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תקסה, ובהנסמן בהערות שם.

גלמן.. שיחתינו: ראה לעיל ח"ה אגרת א'שנט.