ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קח

ב"ה, ט"ו אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו שואל שע"פ שמצא כתוב בספרים עשה לו טבעת כסף ועלי' חקוקים שמות קדושים, ושואל חוות דעתי אם ישא אותו על ידו בתור סגולה כו'.

הנה לפי הידוע לו הרי בסביבתו ובמקום שנמצא רק נשים לובשות טבעות, ובמילא יש בזה חשש משום לא ילבש גבר גו' וזהו נוסף על ענין קדושת השמות החקוקים בטבעת שיש להזהר בזה הרבה, הן בענין המקום שעובר דרך שם או שנכנס לשם, וכן בענין קדושת השמות עצמם כיון שנשתבשו הספרים ובפרט אותם הספרים שנדפסו בלא הסכמה כלל או בלא הסכמות מאנשים ידועים, ובמילא מכל אלו הטעמים, לדעתי לא ישא הטבעת, ולכל היותר כיון שכבר עשה מעשה ונחקקו השמות, הנה יחזיק הטבעת בחדרו בו ישן.

ובהנוגע לסגולה לח"ן, הרי ירבה באותיות התורה והתפלה, וגם יהי' חקוק במוח זכרונו איזה קאפיטלעך תהלים, איזה פרקים משניות, ואיזה פרקים תניא, אשר אז ע"פ המבואר בלקוטי תורה סוף פ' קדושים, הרי אף בשעה שאינו עובר עליהם במחשבתו, בכ"ז נמצאים הם אצלו חקוקים במוח זכרונו. והשי"ת יצליחו בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות ביראת שמים, אשר אז לא יהי' מקום לענין הנ"ל.

בברכה לת"ת ביר"ש.