ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קט*

ב"ה, י"ט אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום י"א אייר, בו כותב שרוצה ללמוד בישיבת חב"ד באה"ק ת"ו (אינו מפרש במכתבו אם כוונתו לישיבת תומכי תמימים בלוד, או לישיבת תורת אמת בירושלים ת"ו), אלא שמעכב בידו מה שנאמר לו, שאחד מתנאי הישיבה הוא שלא לגלח את הזקן, וכיון שדעתו לחזור למדינת... ובכלל לא הורגל בגידול זקן, הנה מבקש להקל מעליו, היינו לבטל את התנאי הזה כיון שקשה בשבילו וכמעט לא אפשר.

הנה לפלא בעיני שאלתו זו, כי בטח ידוע לו חומר הענין דחילול השם ופריצת גדר, אף אפילו אם הענין מצד עצמו אינו חמור כל כך, ויצייר בעצמו המצב, שיכנס בישיבה שכולם מגודלי זקן והוא יהי' היחידי הפורץ גדר בלי זקן, ועוד יותר על זה, שהמדובר הוא בישיבה שענינה גם לימוד פנימיות התורה והדרכה באהבת ה' ויראתו, אשר לכל לראש תלוים הם כמ"ש בהתחלת טור אורח חיים והובא ג"כ ברמ"א שם, שאל יבוש מפני המלעיגים.

ומבלי להעתיק כאן מ"ש בפנימיות התורה ובזהר הקדוש ובכמה ספרים אשר שערות הזקן הוא ענין די"ג תקוני דיקנא ואיך שהם ממשיכים הצלחה בלימוד התורה ובקיום המצות, הנה הכל מודים שהזקן הוא חלק מצלם אלקים, ונטילת הזקן, אפילו לדעת אלו המתירים אם זהו באופנים מסויימים, הרי עכ"פ אין עליו צלם אלקים. ונמצא אברך אשר זכה שהשגחה העליונה הביאה אותו לארץ אשר עיני ה"א בה מראשית שנה עד אחרית שנה, וברצותו להוסיף על לימוד הנגלה דתורה ג"כ פנימיות התורה שענין התורה בכלל היא חכמתו ורצונו של הקב"ה ופנימיות התורה הם רזי תורה, שבימים מקדם לא נתגלו אלא ליחידי סגולה, אלא שמפני טעמים שונים, הנה בדורותינו אלה נתגלו ונתפרסמו לכמה וכמה מבני ישראל, אבל בכל זה צריך שלא לשכח על האמת, שזהו פנימיות רצונו וחכמתו ית' ובמה נחשב נגד זה אלו המלעיגים על האברכים ההולכים מגודלי זקן מפני שרוצים להדר במצות ולהיות צלם אלקים על פניהם. ועוד יותר שחלק גדול מהם נחשבים לתלמידיו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, הפוסק אשר זה לאו מן התורה (וכמבואר בהשו"ת שלו חלק יו"ד סי' צ"ג בארוכה), ולמותר להאריך בהחומר ע"פ גמרא לעשות באתרי' דרב היפך פסק הדין של רב, והשי"ת יצליחו ללכת בדרך הישרה, ובמסילה העולה בית א-ל ושישיג את זה בלי נסיונות יתירים.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר