ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קיא

ב"ה, י"ט אייר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ ענף עץ

אבות כו'

מוה"ר מתתי' יחזקאל שי'

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ"ז למסב"י, ומ"ש שם אודות קניית ס"ת, ומצרף לזה העתק מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בענין זה.

הנה בהעתק זה גופא ימצא המענה על שאלתו, ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר, הרצון והיכולת הכספי שתי מדות הנה במדות בני אדם. איני יודע אופן העזרה לזה שכותב אודותו במכתבו שזקוק לה, ואם שלוח סקריפ מזמן לזמן יוכל לעזור להנ"ל, אשתדל בל"נ לסדר הדבר, ומטובו להודיעני אודות זה.

בשאלתו בענין הדפסת ספר התניא, הנה מדפיסים אותו פה עתה, בתוספת לוח התיקון, מפתח ענינים וכו', ונמצא אני באמצע ההכנה להוצאה חדשה של התניא בצירוף מראה מקומות, פירוש קצר כו' אלא שאין הזמן מרשה לברך על המוגמר, ולכן מתארך הדבר.

כבקשתו אזכירהו בעת רצון כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו ולכל ב"ב שיחיו.

ספריו, לע"ע, לא נתקבלו.

בכבוד וברכה.

ב'קיא

מוה"ר מתתי' יחזקאל: גוטמאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תרכב, לקמן ב'קמב.

ההכנה להוצאה חדשה: ראה פתח דבר למפתחות לס' התניא שנדפסו בסוף התניא.