ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קיב

ב"ה, כ"א אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מל"ג בעומר, ונהניתי במאד לקרות בו ממ"ש שהוא וזוגתו שיחיו רואים השגחה פרטית בעיני בשר שלהם, וצריך הי' להסביר לזוגתו תחי' את הענין בביאור יותר, אשר כיון שראתה במוחש איך שהשייטל הביא לה ברכה והצלחה, הרי צריכה להיות עינה טובה גם בשל אחרים וכמרז"ל במדות נותני צדקה ולהשפיע גם על סביבתה בכיוון זה, אשר כששומעים דברים כאלה מאשה שנתחנכה באויר ארצוה"ב, הנה יש לזה השפעה גדולה ביותר עליהם.

מ"ש שקונה בית במקום שאין שם בית תפלה אורטו[דו]כסית, ובמילא יתפלל בביתו בשבת, הנה בכלל אין זה סדר, אף אם פעמים בחדש יסע למקום אחר ליום הש"ק, וצריך הי' לחפש דרכים ולעשות שם עכ"פ מנין אחד, ואז יש להתיר ג"כ לקחת ספר תורה מקום שם יהי' המנין וכו', מובן שהדבר צריך להעשות באופן שלא יעורר מחלוקת יתירה ומה טוב מבלי מחלוקת כלל.

נהניתי מהפ"ש לו שמחזיק בהשיעור לימוד חסידות בכל יום וכן מאשר חידש הלימוד עם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוהרש"ל שי' גרינבערג, ומטובו לפרוש בשלומו הטוב משמי.

מוסג"פ מה שאמרתי להתלמידים שי' בל"ג בעומר העבר, ובטח ינצל את זה באופן המתאים גם בסביבתו, והשי"ת יצליחו ואת כל ב"ב שי' בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ב'קיב

שייטל: ראה גם לעיל אגת א'תתצב, ובהנסמן בהערות שם.

מה שאמרתי.. בל"ג בעומר: נדפס בלקו"ש ח"ב ע' 553.