ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קטז

ב"ה, כ"ח אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הולדת שלו ביום השני דחג השבועות הבע"ל.

הנה בטח ינהג בהסדר הידוע בזה, לאמר ספר תהלים, לימוד מאמר דא"ח וחזרתו בעל פה ברבים אם ביום זה או בשבת שלאחריו, ונתינת צדקה בערב החג לפני תפלת שחרית ומנחה, והשי"ת יצליחו להיות ירא שמים חסיד ולמדן ולהסתדרות בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ"ב: מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים סיון אשר בטח יפרסמו באופן המתאים.

ב'קטז

בהסדר הידוע: ראה גם לעיל אגרת א'תתצט, ובהנסמן בהערות שם.

קטע משיחת: נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 297.