ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קיז

ב"ה, כ"ח אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג אייר, בו שואל עצתי בהנוגע לאחיו מר... שי' שיהיו בניו זכרים זרעא חייא וקיימא.

הנה צריך לברר אצלו וכן אצל זוגתו שיחיו, אם בהשידוך שלהם לא הי' ענין של פגיעה בכבוד בן ישראל או בת ישראל, היינו שאצל אחד מהם הי' משא ומתן על דבר שידוך וכבר הי' קרוב לפועל ואחר כך מאיזה סיבה נתבטל הדבר, ואם יש יסוד לחשש זה, צריך לברר מקום הנ"ל, ואם כבר נשתדך הנ"ל כו' ויכתוב לי בזה. ובכל אופן כדאי שיבדוק אחיו שי' את התפילין שלו וכן המזוזות בביתם. וכן לברר אצלו אם זוגתו תחי' נזהרת בכיסוי הראש. וידוע מאמר הזהר - דף קכ"ו ע"א - אשר צניעות האשה ובפרט ענין כיסוי הראש הרי על ידי זה מתברכין בברכאן דלעילא בברכאן דלתתא בעותרא בבנים ובני בנים.

מוסגר פה קטע משיחת שבת מברכים חדש סיון, אשר בטח יפרסמה באופן

המתאים, וכל השנה זמנה.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.