ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קלה

ב"ה, י"ח סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

יחיאל

מיכל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ג אייר, בו מודיע שכבר עברו לגמרי לדירה החדשה. ויה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה בגו"ר גם יחד.

ובמ"ש במכתבו אודות תיקון המקוה מ"ש אליו הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ צמ"ס כו' הרא"ח שי' נאה, שמפני קושי התיקון אולי לשנות באיזה פרטים. הנה לדעתי לא נראה לי זה, כיון שבמקוה מקפידים לצאת כל כמה דיעות שאפשר, ולכן עלול שבשינוי איזה פרט שיהי' אף שעל אתר אין רואים החילוק לבין הסידור של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, אפשר שלאחר העיון ימצאו גם בזה חילוק*, וידוע אשר הלכות מקוואות הם מסובכים במאד ודיעות מדיעות שונות על כל פרט ופרט. וזהו נוסף על הטעם שאם אחד ישנה באופן כזה הרי האחד ישנה באופן אחר, ואין כדאי להיות המתחיל בענינים כאלו. ותקותי חזקה שבהשתדלות המתאימה יוכלו לעשות התיקון מתאים לסידורו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע...

ב'קלה

מוה"ר יחיאל מיכל: דברוסקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'כט, ובהנסמן בהערות שם.

*)בנדו"ד, הנה גם בהחפזי וקודם העיון נ"ל בהצעת הראח"נ שי' תרל"ר: א) נתן סאה ונ"ס כפי' הב' בראב"ד ב) זריעה במים זוחלין - משא"כ ע"פ תיקון אדנ"ע. ואכמ"ל.

לשנות באיזה פרטים: ולעשות מקוה ע"ג מקוה באוצר הגשמים (ולא במקום הטבילה) ושם תהיה זריעה למי הגשמים הבאים למקוה דרך אוצר הגשמים.

תרל"ר: = תרתי לריעותא.

משא"כ ע"פ תיקון אדנ"ע: ראה לקו"ש ח"ז ע' 311.