ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קנה

[כ"ט סיון תשי"ג]

...נהניתי למ"ש ע"ד המקוה שהכל בטוב, ולפלא שלא הזכיר באיזה אופן נקוו המים, אם מי גשמים או כו' - ובהתאם למה שכתבתי לכת"ר שי' מכבר. ובודאי ימלא במכתבו הבא...

ב'קנה

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 479. והיא אל ה"ר מרדכי פרלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'כג, ובהנסמן בהערות שם.

באיזה אופן נקוו המים: ראה לעיל אגרת ב'סג. לקמן ב'רב.