ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קפא

ב"ה, כ"ו תמוז, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י..

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ מלאכתו

מלאכת שמים

וכו' מוהר"ר משה דובער שי'

שלום וברכה!

ביום ב' לפנות ערב קבלתי שני מכתביו בבת אחת, וחבל שלא אמר להרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב שרוצה להכנס כיון שנוסע לנאות דשא, כי במקרים כמו אלה איננו מחמיר...

ואחתום באיחולי - כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - צו האבן א געזונטן זומער און א פריילעכן זומער, לכת"ר ולכל ב"ב שיחיו.

בברכה.

ובמש"כ ע"ד המיחוש במדרך כף הרגל; הרי כבר נתבארו בדא"ח ענין הרגל והעקב בפרט ברוחניות. וכדאית תוספת אומץ בהם ברוחניות, ובמילא תומשך הטבה גם בגשמיות - עיין תו"א בתחלתו ובלקו"ת לג"פ שם. ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא, ובכ"מ (עפ"ז יש להסביר הדיעה (ברכות כה, ב) אשר בעקב אין שייך כל עצמותי תאמרנה )משבחאן ואודן) כי ענינו קב"ע ומס"נ). ולהעיר מתנחומא הובא בפרש"י (דברים ב, ה) מדרך כף רגל ועמדו רגליו ביום ההוא.

ב'קפא

מוהר"ר משה דובער: רבקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב רה, ובהנסמן בהערות שם.

להכנס: ליחידות.

הרגל ועקב בפרט ברוחניות: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תרפח, ובהנסמן בהערות שם.

*) ראה רמב"ם תפלה ד' יז (חי' ר"ח הלוי סולוביציק שם). תניא קנד, ב.