ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קפו

ב"ה, ב' מנחם אב, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ איש מדעים

עוסק בצרכי

ציבור וכו' מוהר"ר שמשון רפאל שי'

שלום וברכה!

ימים אלה קבלתי חוברת השנתית של "ישראל הצעיר" עם דו"ח הנשיא, ובטח נשלחה על פי הצעת כת"ר, ות"ח עבור שימת לבבו בזה. גם נהניתי לראות במקומות אחדים בהנוגע לעמדת "ישראל הצעיר" לעניני דת, כגון בארצנו הק' ת"ו בנוגע לחינוך בכלל וגיוס הבנות, ובמדינתנו בנוגע חיוב ההבדלות מהקאנסערוואטיווים, אשר טשטוש הגבולים בזה עוד גרוע מההיזק המובא על ידי התנגדותם גרידא. והגם אשר בשים לב לרציניות הענינים היתה עמדת "ישראל הצעיר" צריכה להיות מודגשה עוד יותר ובחריפות יותר, ובפרט אשר לפי מצב הרוחות כעת שעת הכושר היא להשמיע דברים כבושים ומוכנים לקבלם, ועוד זאת אשר הנוער האמרקאי טבעו להביט על פשרה כעל ענין של "בלאף" לגמרי, הנה תקותי אשר למעשה לא תחסר עמדתם התקיפות והחריפות הדרושה ופעולותיהם בזה תהיינה במרץ המתאים.

עוד ארשה לי להעיר בקצרה, הגם אשר עברתי על החוברת במהירות מפני קוצר הזמן, והוא, אשר עד כמה שדרוש להביא בחשבון ההישגים שהשיגו במשך עבודתם בשנה העברה, שזה משמש עידוד רוח להמשך העבודה, אבל לאידך גיסא, יש להיזהר שלא תביא השביעת רצון לאמירה בלב ואולי גם בפה, כבר עשיתי דיי, ואשמח בחלקי, ובבת אחת עם מנין המעלות יש גם להגיב על מה שעדין לא נעשה ועל החסרונות שבעבודה (שכל מעשה בני אדם הרי הם חסרים השלימות).

רואה אני מהכתוב בפירוש ועוד יותר מבין השטין, אשר חלק גדול לכת"ר בהשמירה על הגישה המתאימה, ברוח התורה והמסורה, לכמה בעיות חשובות, ונעם לי לראות בכמה מקומות מהדו"ח שגם הנהלת היאנג איזראעל מכירה בזה, ולא לבד שאין זה 'מפחיד' אותם, אלא אדרבה...

בהזדמנות זו הנני להביע תודתי, נוסף על מה שמסרתי על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב, על תשורתו - ספר לקוטי תורה מספר דברים, הוצאה הראשונה. וכיון שזה עתה יצא לאור ספר המצות להצמח צדק בהוצאה חדשה עם הוספות, הנה על פי בקשתי נשלח לכת"ר בחבילה בפ"ע, ובלי ספק אשר יוכל להשתמש במאמרים שבספר זה ותכנם בדרשותיו ומאמריו הוא.

בברכה להצלחה בעבודתו ובעניניו הפרטיים.

ב'קפו

מוהר"ר שמשון רפאל: וייס. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד תתקעה.