ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קפח

ב"ה, ז' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

...ומה שמתחיל מכתבו שהפסיד רחיצה אחת, הנה בטח לא הפסיד אלא נשתכר, וכמ"ש לו במכתבי, כמדומה, במרז"ל שבת היא מלזעוק - ואעפ"כ ודוקא עי"ז - רפואה קרובה לבוא. ועוד גדולה כ"פ מרפואה הבאה ע"י הרחיצה, כמובן...

ב'קפח

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 296.

שהפסדי רחיצה: ראה לעיל אגרת ב'קלד.

*) ומש"כ בגליון מהרש"א שם, אינו שייך בנדו"ד עפמ"ש נדרים מט, סע"א.