ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קצב

ב"ה, ז' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מיום י"ט, כ"ד, וכ"ה תמוז עם המצורפים אליהם...

בנוגע להדפסת חוברת ובה חדו"ת מהרמי"ם והעיקר מהתלמידים, הנה בכלל נהוג בחוברות כמו אלו שהם מוקדשים לחידושי תורה מהתלמידים, ורק במקרים בודדים משתתפים בה גם הרמי"ם באיזה מחידושיהם... כדאי הדבר להו"ל חוברת ע"ד הנ"ל.

אלא שמוכרח שיודפס בכל חוברת וחוברת איזה מאמר חסידות ושיחה (מאלו המאמרים והשיחות השייכים יותר לבני ישיבות), כי סו"ס אין לשכוח מה שכותב כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע ע"ד תכלית ישיבות תו"ת, ויעויין קונטרס עץ החיים פרק כב והוספה שם. שיחת כל היוצא למלחמת ב"ד. (מה שכותבים שעד עתה לא הופיעה חוברת כזו בארץ, כמדומה מופיעה ושמה הנאמן), בכ"א כדאי להכין חומר בשביל חוברת הנ"ל.

וכשיהי' קרוב יותר לפועל, אפשר יהי' להחליט אם לאחדה עם [...] ענין כזה דישיבת תורת אמת ואולי גם דהישיבה כאן, אבל עוד מ[וקדם] הזמן להחליט בזה, ובמילא - אם רצונם לעשות בזה בחשאי, מפני הטעם שכותבים, יעשו באופן כזה, כיון שאפשר גם שבתחלה תפרסם הישיבה שלהם חוברת בפ"ע ואח"כ יצרפוה לחוברות אחרות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש

מ. שניאורסאהן

ב'קצב

שיחת כל כו': סה"ש תש"ב ע' 141.