ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קצג

ב"ה, ז' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

מה שהעיר בפרש"י שבת נה, א שמתחיל באמצעית דאותיות ואח"כ - ראשון ואחרון, הנה י"ל בשנים א) כי זהו החידוש שהמ"ם הוא אמצעי לאותי' שהוא רק בצירוף אותיות מנצפ"ך ב) ע"פ הכתוב אני ראשון ואני אחרון גו' שאני ראשון קאי על קודם לבריאת העולם ואני אחרון לכשיבטלו הרי עתה נמצאים באמצע האותיות ומזה מביא ראי' על אני ראשון וא"א, וכמו שכותב גם כת"ר שהוא ע"ד מלך מלך ימלוך שמלך לשון הווה ומזה יודעים ג"כ מלך - עבר, ימלוך - לעולם ועד (יעוין בפיה"מ להצ"צ על יהי כבוד).

במש"כ ע"ד אנא בכח וקידוש לבנה - יעוין שער הכולל. וספה"ע - עיין סי' האריז"ל ובס' דרמ"צ ע' 54 שנק' תנופה.

ב'קצג

מוה"ר יצחק: דובאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתקצח, ובהנסמן בהערות שם.

ע"ד אנא בכח: שמבואר בשרש מצוות התפלה (קכב, ב) שבכ"מ שצריך לבחי' עליות הנשמה אומרים אנא בכח. ועפ"ז מדוע אומרים אנא בכח אחר ספיה"ע ואחר קידוש הלבנה.