ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קצה

ב"ה, ח' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...נהניתי ממה שמביט בעין יפה על המוסדות באה"ק ת"ו ומודיע ע"ד המעלות שבהם והלואי שבמשך הזמן יהיו מעלות עצמיות ולא רק מפני שמשווה לחסרונות המוסדות אשר בחו"ל. וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עד כמה שיש להזהר בהרגש דשביעת רצון כי ע"פ רוב משתמש בזה היצה"ר ליישן ולעורר רגש של מציאות וישות כו' שבמילא מקלקל עוד, וגם במה שנעשה עד עתה, ובאמת גם ע"ז החשש הנני מוותר ובלבד שיהי' ממה להיות בשביעת רצון במדה המתאימה לרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר מייסד המוסדות ומנהלם...

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בתוכנו את הרבים והשי"ת יהפוך ימים אלו לששון ולשמחה בעגלא דידן.

בברכה - המח' לבשו"ט.

ב'קצה

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ב'קצא.