ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קצו

ב"ה, יו"ד מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו בו מבקש ברכה עבור אביו שיש לו סכסוך בענין ירושה, וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל אזכיר את אביו שי' לפרנסה בהרחבה. ולפלא שאינו כותב שם אביו בצירוף שם אמו - של אביו - אשר בטח ימלא בהזדמנות הבאה. ועוד פלא שאינו כותב דבר אודות לימודו הוא הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות אשר ע"פ מרז"ל ברא מזכה אבוה מובן אשר כשמשתדל בהצלחת אביו בהנ"ל ובשאר ענינים ע"י כתיבת מכתב אלי הרי עאכו"כ שצריך הוא לעשות בזה ככל יכולתו וזהו ע"י שיעלה בעבודתו בשלשת העמודים שעליהם העולם (קטן זהו האדם) עומד, תורה, עבודה (תפלה) וגמילות חסדים (מדות טובות) ובפרטיות כיון שהדבר נוגע לירושה, צריך להשתדל בהענינים שעליהם אנו אומרים בכל יום בתפלה "מה יפה ירושתינו" שבטח ידוע לו שבעיקר זהו ענין האמונה והאהבה המוסתרת אשר גם דחילו נכלל בה שזה לנו ירושה מאבותינו כמבואר בתניא באריכות. והשי"ת יצליחו אשר יתחזק ויוסיף אומץ באהבת ישראל אהבת התורה ואהבת השם יתברך ויתעלה בעבודתו בכל יום ויום.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר