ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קצז

ב"ה, יו"ד מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מד' מנ"א וכן הקודם לו ואף שאינו כותב פרטים במכתבו השני אבל כיון שתוכנו הוא שמכאן ולהבא השלום שורה בינו ובין כל אנ"ש שיחיו הרי נהניתי מזה במאד מאד ויה"ר שיהי' לאריכות ימים ושנים טובות הן בגשמיות והן ברוחניות. וכבר אמרתי שכאשר בחדש זה הרי הקלקול הי' ע"י שנאת חנם הרי התיקון צ"ל מדה כנגד מדה אהבת חנם אלא שמדה טובה מרובה ובמילא צריך שתהי' האהבה כמה פעמים ככה, ואם לעמא דבר כך הרי עאכו"כ בתוככי אנ"ש שנתחנכו והולכים בדרכי נשיאי חב"ד ונשיאי חסידות הכללית ובראשם הבעש"ט, הרי ידוע פתגמם שאהבת ישראל ואהבת השם חד הוא.

בברכה לבריאות הנכונה ולהסתדרות כראוי בגשמיות וברוחניות.

ב'קצז

וכבר אמרתי: ראה גם לעיל ח"ד אגרות א'קכד. א'קסב. א'קעג. ח"ו א'תרסא. לעיל ב'קפט. לקמן אגרת שלאח"ז.