ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קצח

ב"ה, י"ב מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נצטערתי להוודע אשר שוב סובל הנהו מרגלו והרופא מטפל בו ובטח אף שישמור הוראת הרופא הנה לא ישים לבו לזה וואס ער מאכט עם שווער אויפן הארצען, וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק בפירוש מרז"ל התורה נתנה רשות לרופא לרפאות שזה נתינת רשות וכח לרפאות אבער ניט שווער צו מאכן אויפן הארצען ואחכה לבשו"ט ממנו ות"ח מראש.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל, וכבר כתבתי שבחדש זה שהקלקול בא ע"י אקמצא ובר קמצא שנאת חנם הנה התיקון לזה הוא לאחוז בקצה השני (ע"פ מ"ש הרמב"ם בהלכות דיעות פ"ב) היינו באהבת ישראל אהבת חנם (חנם ע"פ שכל האנושי כי ע"פ תורה צריך לאהוב את כל אחד מישראל ע"פ המבואר בתניא פל"ב ובספר המצות להצ"צ מצות אהבת ישראל וכו') ואזי יחננו השי"ת ויוציאנו מהגלות אשר חנם נמכרתם ובמילא ולא בכסף תגאלו.

בברכה לרפ' קר'.

ב'קצח

וכבר כתבתי: ראה אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.