ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רא

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ד וט"ו מנ"א עם המצורף לו ות"ח על הבשו"ט במכתבו השני אשר סו"ס דידן נצח ותקותי חזקה אשר במשך הזמן גם פרטים אלו שעדיין לא הסכימו עליהם יתמלאו ולבשו"ט אחכה.

בנוגע לבקשת הרב... אודות העתקת איזה מאמרים וסיפורים מהשמועסין וכו', הנה אל בינתו אשען שידון על אתר ואם ימצא לנכון להרשות להם (אם כמובן הירחון שלהם הוא חרדי וכו') אזי בטח ידרוש מהם מכתב רשמי ובו התחייבות שעל כל מאמר וסיפור צריכים להורות שזה ברשיון של המל"ח ואשר הקאפירייט הוא רק ברשות המל"ח, ועד"ז עשו זה מכבר איזה פעמים במדינות שונות...

ג' מזוזות נשלחו כהוראתו. ע"ד הקצשו"ע כבר כתבו לו ישר מהלשכה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבר' הנכ' - המחכה לבשו"ט.

ב'רא

מוה"ר בנימין אלי' שי: גורודצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'כח, ובהנסמן בהערות שם.