ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רד

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...נהניתי ממה שנתקבל אצלו דבריי אודות הזכות שעבודתו הוא במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אבל מוכרחני ג"כ לתקן בזה, כי כנראה נקודה אחת לא היתה די ברורה במכתבי, והוא אשר בהתאם לגודל הזכות והעבודה במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר ואשר זהו הצנור לכל המצטרך הן בגשמיות והן ברוחניות להמשתתפים בהעבודה, הנה פשוט הדבר שככל אשר תגדל תועלת המוסד התפתחותו והצלחתו תגדל ג"כ ההצלחה והברכה המושפעת להעובדים בהמוסדות, וכדי שהמוסדות יצליחו צריכים להיות מכוונים לרצון וכוונת כ"ק מו"ח אדמו"ר.

והנה למותר להאריך עד כמה הקפיד כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר כל ענין יתנהג בסדר כלפי פנים ועאכו"כ בענינים הנוגעים לחוץ, אשר לכן בכל המוסדות השונים יסד מקום מרכזי אשר משם הוראה יוצאת לכל הסניפים (אף שחלוקה ההוראה אם היא רק בדרך כלל או גם בפרט ובפרטי פרטית מתאים להמקום והאישים)... מובן שאין זה פוחת כלל וכלל או ממעט דמותו של מי שהוא, ונוגע רק בענינים חיצוניים היינו האופנים שיכולה העבודה להעשות מבלי חיכוכים ובחזית מאוחדה כלפי חוץ, כי מובן אשר הנמצאים בחוץ מביטים בשבע עינים למצוא בדק וחסרון ובל ימלט אשר יחפשו דרכים ועלילות לעשות סתירות מאחד לרעהו וכו' וכו', וא[ף] שהסכסוכים בפו"מ אינם אבל עד שיתברר ברצוא ושוב יכול להיות היזק מרובה...

ואכפול עוה"פ שאין זה מיעוט הדמות של מי שהוא ח"ו וח"ו אבל לסידור העבודה מוכרח שיהי' צנור אחד ושאר כל המוסדות יקבלו דרך צנור זה, אף שלפעמים רבות אין זה אלא דרך מעבר ולא התלבשות. ואקוה אשר דברי הנ"ל די ומספיק לבאר את כל הילוך וסדר העבודה והשתלשלותה.

התלמידים בהרשימות ששלח, הזכרתים בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובודאי יעורר ר"ר על כל אחד מהם בהמצטרך לו...

כמדומה שכבר כתבתי אשתקד שאם מוכרח המנהג שהתלמידים נוסעים לביתם על חדש תשרי הרי צריך לתת להם צידה רוחנית לדרך היינו הוראות בהנהגה ומאמרים קלי הבנה שיוכלו ללמוד בהם בהיותם במקומם וביחוד שיוכלו לנאום ברבים או ללמדם ברבים, אבל כנ"ל הוא רק אם הכרח גמור בדבר, אבל ההשתדלות צ"ל להיפך היינו שבימים הנוראים עשי"ת ויום הקדוש צריכים להיות בצוותא באותו המוסד שדרך בו מקבלים הדרכה ביראת שמים, וגודל התועלת בזה ופרסום הנהגה כזו אין לשער הן על התלמידים עצמם והן עוד יותר על הסביבה. ואף שאין לנגוע במנהגיהם שהם אצלם בקבלה מדורי דורות בכ"ז בטח יש למצוא כמה מנהגי חב"ד שיוכלו להחזיק בהם מבלי לנגוע בהנ"ל.

נהניתי ממ"ש אודות חגיגת חג הגאולה, ולפלא שאין משתדלים שיודפס ע"ד ענינים כאלו במכ"ע המופיעים בהסביבה והמדינה, וגם אם נצרכה זהירות אויף ניט אויפצורייסען די אויגין בטח יש למצוא אופן ממוצע...

מוסג"פ קונטרס שהו"ל לא כבר ובטח יזכה בו את הרבים ובעיקר התלמידים שיחיו.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים.