ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רו

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בודאי נודע לו מביאתם של כמה מאנ"ש הפליטים שיחיו לדעטראיט ונפגש עמהם מזמן לזמן ומשתתף גם בהתועדות חסידותית והשי"ת יצליחו שזה יחדשו (אפפרישען) ויזכירו מחצבו ושיכירו בו אז דא גייט א חסיד של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע און א חסידישער מחונך.