ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רז

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו פ"נ מיו"ד מנ"א, וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקראהו. ובאשר ימי חדש אלול וימים נוראים ממשמשים ובאים - מהנכון הי' לבדוק את המזוזות בדירתם שיהיו כשרות וכן התפילין שלו (ובודאי הט"ק והטלית גדול בודק הוא בכל יום כידוע). והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובנקל ותלד זחו"ק כשורה ובקל, ויגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויהי' אצלם א חסידישע הויז און א ליובאוויטשער חסידישע הויז.

בברכה,

מ. שניאורסאהן