ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רט

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו פ"נ שלו ואקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. וכמדומה שכבר כתבתי לו שצריך הוא להזהר יותר בשמירת בריאות הגוף כפשוטו בגשמיות ובמילא צריך לשמור הוראת הרופאים בזה ולא לעשות קונצען בזה כי גם זה הוא חלק מתוה"ק כמו שאר המצות, וידוע פי' רבינו הזקן (נעתק בהיום יום ער"ה) מען האט גאר ניט קיין השגה ווי טייער בא השי"ת איז א גוף פון א אידען, והמפורסמות בכ"מ בדא"ח אין צריך ראי', ומה שיש אומרים שהם מהדרים ומפני ההידור אין נזהרים בבריאות הגוף, הנה זהו היפך ההידור וכו'. ויתנהג באופן הנ"ל והשי"ת יתן לו בריאות נכונה הן בגשמיות והן ברוחניות...

ב'רט

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 474.