ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רי

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע מיום ההולדת שלו ביום ב' אלול הבע"ל.

הנה בטח ידוע לו מסדרי יום הולדת, היינו בעלי' לתורה נתינת צדקה קודם שחרית ומנחה לימוד מאמר דא"ח ע"מ לחזור אותו עכ"פ מקצתו בהזדמנות הקרובה ברבים, אמירת תהלים וכו'. והשי"ת יצליחו שיהי' חסיד ירא שמים ולמדן.

בברכה.

נ"ב. בנוגע לשאלתו אודות הנחת תפילין ר"ת, הנה תלוי זה בכמות ואיכות ידיעותיו בתורת הדא"ח, ויבקש את המשפיע שלו שיכתוב לי עד"ז, ובטח נזהר הוא ג"כ בטבילת עזרא.

ב'רי

תפילין דר"ח: ראה גם לעיל אגרת ב'קסו, ובהנסמן בהערות שם.

*) ענינה ראה קונ' ההתפעלות פ"ג.