ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'ריג

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יוסף שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ז מנ"א, ונהניתי ממ"ש שבדעתו לבקר עוד מדינות באפריקה מה שלא ביקרם בפעם הקודם אשר דברנו בזה כ"פ שמוכרח הדבר בכל מוסדותינו לקיים פסק רז"ל מעלין בקדש, כי בזה תלוי הצלחת הענינים וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שבימינו אלה הוא ע"ד אחד המטפס ועולה על הר משופע ביותר, שההולך במישור יכול לעמוד לאיזה משך זמן לנוח משא"כ בשפוע ההר הנה כשעומד הרי זה בד"מ נסיגה לאחור און ער גליטש זיך אראפ און אראפ ר"ל, ובטח יחקור על האפשרית להגדיל מספר המקומות שיבקר, שבודאי תהי' בזה תועלת לא רק בגשמיות אלא גם ברוחניות...

בודאי למותר לעוררו אודות מה שדברנו כ"פ שבהמקומות שמבקר יחקור אפשר ישנם בהבתי כנסיות או גם אצל פרטים ספרים שאין להם צורך בהם, וכאן אינם נמצאים, ובמקום שנחוץ יש לומר להם שיכולים להחליפם בהספרים שהדפסנו כאן ובפרט באלו השוים לכל נפש ספרי השיחות וכו', ובטח גם בזה ישתדל עתה, ואל בינתו אשען שידון בכל מקום באופן המתאים.

בפ"ש לאנ"ש ובפרט להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ירמי' שי' וברכה להצלחה אין קלייבען גשמיות און זייען רוחניות, המחכה לבשו"ט.

ב'ריג

מוה"ר יוסף שי': וויינבערג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'שסד, ובהנסמן בהערות שם.

וכפתגם: ראה גם לעיל אגרת א'תתפ.

מוה"ר ירמי' שי': אלאי.