ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'ריד

ב"ה, אדר"ח אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר חיים

מנחם שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו וכשהייתי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתיו ואת זוגתו ואת אמו וכב"ב שיחיו כאו"א להמצטרך להם, ויה"ר מהשי"ת שהעתקתם לדירה חדשה הנה יהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובטח בקשר עם זה הנה יוסיף חיזוק ג"כ בענין הדירה ברוחניות שזהו לימוד התורה וכמובן עפ"י הדרוש ע"פ מזמור שיר חנוכת הבית בלקו"ת ובסוף ההמשך מים רבים תרל"ו ומרומז ג"כ בגמרא שבית המקדש, שזהו דירתו של הקב"ה וכמ"ש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, משחרב יש לו להקב"ה ד' אמות של הלכה עד"ז. ובלימוד התורה הרי צ"ל הקב חומטין ארץ מלחה שבתורה גופא זהו פנימיות התורה לימוד החסידות ויעוין בלקו"ת ס"פ ויקרא ואין לך דבר העומד בפני הרצון, וכמו שלא יגעתי ומצאתי אל תאמין הרי יגעתי ולא מצאתי ג"כ אל תאמין ולא עוד אלא שהוא מצליח בדרך למעלה מן הטבע...

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.

ב'ריד

מוה"ר חיים מנחם שי: טייכטל.