ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רטו

ב"ה, אדר"ח אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום רב וברכה!

... ומוסג"פ איזה סקריפ אשר עלה בידי להשיגו, ויה"ר מהשי"ת אשר כיון שמסקריפים אלו חלק מהם נקנו במעות הנמצאים באחת הקופות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנה יקויים בזה מרז"ל כל הנוטל פרוטה מאיוב ה"ז מתברך.

ואף דמשמע מסמיכות המאמרים ב"ב שם דהיינו פרוטה ממש ולא פרוטה כל דהוא כמו בקדושין י"ב ע"א בכ"ז הרי זה מטבע הפחותה ביותר גם בנחשת.

ולהעיר מספר טעמי המצות להרח"ו ס"פ ראה בפע"ח שער הזמירות סוף פרק ה' ובכ"מ ואכמ"ל...