ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'ריח

ב"ה, א' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת שני מכתביו בהם כותב ע"ד מהלך רוחו אופן לימודו בכל ובספרי חסידות בפרט ואיזה מרעיונותיו מה שעלה בדעתו במאמרי רז"ל.

והנה כנראה ממכתביו רוצה לחפש לו דוקא דרכים חדשים וחידושים שלו, היינו לא רק חידוש בפירוש ענין אלא חידוש ג"כ למצוא הדרך, ולו גם נניח שלא יטעה בחיפושו וימצא את הנקודה האמיתית ואת הדרך הנכונה בכלל ובשבילו בפרט, הרי בלי שום ספק אשר יאבד על זה כמה וכמה זמן ויגיעה עפ"י מרז"ל אין אדם עומד על ד"ת אלא אם כן נכשל בהם תחלה, הרי הכשלון שלו יהי' בעצם הדרך ולא רק בענין פרטי ובהלכה פרטית, ומובן מעצמו אשר כיון שכל ישראל מאמינים בני מאמינים יודעים בפשיטות שלא נברא בעולם דבר אחד לבטלה ובפרט בנוגע להאיש הישראלי הרי כל ימינו ספורים כמדת העבודה בתומ"צ אשר עליו למלאות, כל יום ושעה שמבלה הוא על ענין שכבר סללו הראשונים שהם כמלאכים, הנה אף את"ל שהוא דבר מצוה ויקבל ע"ז שכר, הרי מאידך גיסא אין עושה הוא עבודתו ובמילא מבטל הזמן על ענינים שאינם שלו ובד"מ יחסר בהענינים שצריך הוא לעשותם. ומשל למה"ד לאיש שירצה ללמוד המשנה ויאמר שאין רוצה לעיין במפרשי המשנה אלא ייגע את עצמו כ"כ עד שיוכל לבוא לפלפול המובא בגמרא ורש"י ותוספות וכו'. ואם לדעתי ישמע הרי כלך מדרך זו, ילמוד בספרי החסידות שבהם הורו לנו רבותינו ברור הדרך נלך בה הן בלימוד תורת הנגלה והן בתורת החסידות והן באופן קיום המצות בשמחה ובהידור, ואז כמה מהענינים אשר הם אצלו בספק יראה שכבר בררו אותם הראשונים מאז ומקדם וכמה מענינים שאומר שכבר מצא הפתרון הנה יראה שלא זהו הביאור ולא זוהי הדרך ילך בה.

אחת הבחינות לדעת אם הולכים בדרך הנכונה אם לא, זהו לבחון הבכן והפועל יוצא בהנוגע להידור בקיום המצות בהקביעות בלימוד התורה ובהחמימות באהבת ישראל, ויביא בחשבון את הנהגתו בכל הנ"ל אליבא דנפשי' ויתבונן אם ההתעסקות השיעורים שכותב אודותם במכתבו הביאו לתוספת בכל הנ"ל או אדרבה לחלישות והאריכות בזה אך למותר.

המורם מכל הנ"ל, יסיח דעתו - איזה שעות ביום - מכשרונותיו וממהותו וילמוד את הלכות הצריכים לדעתם בחיי היום יומים וילמוד תורת החסידות תניא דרך מצותיך וכיו"ב, ולסייעתא דשמיא הנה יתן בכל יום מימות החול קודם התפלה איזה פרוטה לצדקה ואחר התפלה בכל יום בחול בש"ק ויו"ט יאמר השיעור תהלים כפי שנחלק לימי החדש, והשי"ת יזכהו ויצליחו לעמוד על דרך המלך ולא לחפש נתיבות ומסלות וטוב יהי' לו בגשמיות וברוחניות.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ות"ת ביר"ש.