ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רכ

ב"ה, ב' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר משה שי'

הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו יום ג' שופטים אף כי בקיצור נמרץ ומצו"פ הקבלה כבקשתו.

ובאשר נכנסים אנו בחדש אלול חדש הרחמים הנה מוסג"פ שיחת ש"ק מברכים אלול אשר אף שנאמרה לא בשנה זו אבל זמנה הוא בכל שנה ושנה כל השנה ובפרט בימי אלול ר"ת ומל ה"א א ת ל בבך ו את ל בב זרעך - תשובה, א ני ל דודי ו דודי ל י - תפלה, והאלקים א נה ל ידו ו שמתי ל ך מקום אשר ינוס שמה - תורה, ומשלוח מנות א יש ל רעהו ו מתנות ל אביונים - צדקה. וכמבואר בהקדמתי לקונטרס ח"י אלול תש"י ובטח יזכה בתוכנה את הרבים באופן המתאים.

בברכת כוח"ט לשנה טובה לו ולזוגתו תחי' ופשיטא אשר ביראות הנכונה בכלל זה.

ב'רכ

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 492 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר משה: שאייעוויטש. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתקנא, ובהנסמן בהערות שם.

אלול ר"ת: ראה גם לעיל אגרת ב'ריז, ובהנסמן בהערות שם.