ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רכא

ב"ה, ב' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבו המודיע אדות נסיעתו צלחה לאה"ק ת"ו, הגיעני היום, ובאשר האני' שנוסע בה עזבה כבר את ניו יארק מוכרחני לשלח מכתב באמצעות האפיס שלי בפאריז כדי למהר ולהעיר לו, כי האני' "ירושלים" אשר מתכונן לנסוע בה ממארסייל היא אני' יהודית והעובדים בה הם יהודים, ויש איסור לנסוע בה בשבת, או גם להמצא בה ביום השבת ולהנות מהמלאכות הנעשות ביום השבת.

ובאשר כפי הידיעות שהגיעוני תעזב האני' הנ"ל את מארסייל ביום ה' או ו' הבע"ל ותגיע לחיפה רק אחר השבת לכן הנסיעה קשורה בחילול שבת, ובאם אין לפניו ברירת נסיעה באני' אחרת עד אה"ק ת"ו, אולי אפשר ומוכרח לו לנסוע באופן אחר, רכבת או אוירון עד נעאפאל לשבת ומשם להמשיך הנסיעה באותה האני' ירושלים, אשר כפי ששמעתי עוזבת היא את נעאפאל (נייפעלס) ביום א'.

ובודאי לא יסתפק במה שיציל את עצמו ואת זוגתו תחי' מחלול שבת, אולי יודיע זה גם לעוד אנשים חרדים לדבר ה', אשר רק משום שחסרה להן הידיעה עלולים הם חלילה לחלול שבת.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ב'רכא

אני יהודית: ראה בזה לעיל ח"ה אגרת א'שכ, ובהנסמן בהערות שם.