ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רכה

ב"ה, ו' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מוה"ר שאול ישכר

שי'.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מער"ח אלול העבר.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולביתו שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

נ"ב: בשאלתו למקור המאמר עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, יעיין פסיקתא רבתא דשבת ור"ח פסיקתא דרב כהנא (פסקא רני עקרה), ספרי דברים א' ילקוט ישעי' רמז תק"ג שו"ת באר משה לר"מ ירושלימסקי עמוד ע"ר.

ב'רכה

מוה"ר שאול ישכר: ביק.