ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רכו

ב"ה, ט' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהודא צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע מיום הולדת שלו בש"ק הבע"ל.

בטח ידועים לו סדרי יום הולדת, בעלי' לתורה, נתינת צדקה קודם התפלה (אם חלה בש"ק - ביום שלפני זה), לימוד וחזרת דא"ח ברבים אם באפשרי.

ובנוגע לאלו שזכו לראות את פני כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הנה מתאים להמועתק בהיום יום י"א ניסן להתבודד לשעה ולצייר במחשבתו ובמוחו אחת היחידות מה ששאל ומה שענו לו ואח"כ ללמוד מתורתו.

ויתן השי"ת ויהי' לאריכות ימים ושנים טובות ובהצלחה בעבודתו בקדש והוא וזוגתו שיחיו יגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה אמיתית.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ב'רכו

מוה"ר יהודא צבי שי': פאגלמאן. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ב שפז.

סדרי יום הולדת: ראה גם לעיל אגרת א'תתצט, ובהנסמן בהערות שם.