ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רכז

ב"ה, יו"ד אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מנחם

זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

... ת"ח על מ"ש אודות תלמידי הישיבה ובטח יודיע מהנעשה עמדם ובפרט בימי אלול ותשרי, ובטח נשמע גם בישיבתם אשר היתה כאן הצעתי שיוסיפו תלמידי הישיבה (והר"י והנהלה לא כש"כ) בלימוד עבודה'דיקע מאמרים ביחוד בימים אלו ומה טוב אשר גם במאנטרעאל יעשו כזאת ומה טוב אשר גם בשאר המקומות.

בברכת כוח"ט.

ב'רכז

מוה"ר מנחם זאב שי': גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'פה, ובהנסמן בהערות שם.