ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רכח

ב"ה, יו"ד אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אברהם

חנוך שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מי"ז מנ"א וכן נתקבל בעתו שני פרקים הראשונים מהבית רבי בלה"ק חלק א' עם מכתבו המצורף להם, ובטח ממשיך עבודתו בזה בזריזות הכי אפשרי ובלבד שלא תזיק להתוכן, ובכללות נסדרו הפרקים בטוב.

בנוגע לשאלתו מי הם שני הזקנים הידועים המובאים בספר השיחות עמוד מ"ט.

הנה לע"ע איני זוכר שאשמע זה מכ"ק מו"ח אדמו"ר, ובמילא יכול להניח הדבר סתום, ובטח במשך סידור הכתבים שנשארו יתוספו בלא"ה כמה ידיעות אם יתברר אז גם ספק זה יכנס בהמילואים שיודפס אז, והעיקר כנ"ל למהר בהספר הנ"ל וכבר יצא וגם בהידור חובת העכוב וההתיישבות באופן הסידור.

בברכת כוח"ט המחכה לבשו"ט.

ב'רכח

מוה"ר אברהם חנוך שי': גליצנשטיין. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתפט, ובהנסמן בהערות שם.

מהבית רבי: ראה לעיל שם.